Darkzy Snapchat username

What is Darkzy's Snapchat?
Darkzy's Snapchat Username is (drumroll):

@fisherdubz

OFFICIAL
MUSICIAN SNAPCHAT USERNAMES
MUSICAL ARTIST SNAPCHAT USERNAMES