Papi (David Einhorn) Snapchat username

What is Papi (David Einhorn)'s Snapchat?
Papi (David Einhorn)'s Snapchat Username is (drumroll):

@masterdavide1

OFFICIAL
INSTAGRAMER SNAPCHAT USERNAMES