Ashley Vee Snapchat username

What is Ashley Vee's Snapchat?
Ashley Vee's Snapchat Username is (drumroll):

@msashleyvee

OFFICIAL
MODEL SNAPCHAT USERNAMES