Hazal Kaya Snapchat username

What is Hazal Kaya's Snapchat?
Hazal Kaya's Snapchat Username is (drumroll):

@HazalKaya110

OFFICIAL
MOVIE STAR SNAPCHAT USERNAMES