98FM Snapchat username

What is 98FM's Snapchat?
98FM's Snapchat Username is (drumroll):

@dublins98fm

OFFICIAL
RADIO STATION SNAPCHAT USERNAMES