Ashley Benson Snapchat username

What is Ashley Benson's Snapchat?
Ashley Benson's Snapchat Username is (drumroll):

@benzo33

Some Ashley Benson Snaps

OFFICIAL
TV STAR SNAPCHAT USERNAMES