80Fitz Snapchat username

What is 80Fitz's Snapchat?
80Fitz's Snapchat Username is (drumroll):

@ADFitz

OFFICIAL
VINE STAR SNAPCHAT USERNAMES