eBay Snapchat username

What is eBay's Snapchat?
eBay's Snapchat Username is (drumroll):

@ebay

Some eBay Snaps

OFFICIAL
ONLINE BRAND SNAPCHAT USERNAMES