Kelly Killoren Bensimon Snapchat username

What is Kelly Killoren Bensimon's Snapchat?
Kelly Killoren Bensimon's Snapchat Username is (drumroll):

@kellybensimon

OFFICIAL
SOCIALITE SNAPCHAT USERNAMES
AUTHOR SNAPCHAT USERNAMES
WRITER SNAPCHAT USERNAMES